کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Jennifer Love Hewitt ” سینه هایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

” Heidi klum ” بیمه ای به ارزش ۲٫۲ میلیون دلار پاهایش را بیمه کرده است .

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“David Beckham” بیمه ای به ارزش ۷۰ میلیون دلار پاهایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Jeniffer Lopez” بیمه ای به ارزش ۲۷ میلیون دلار باسنهایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“David Lee Roth” بیمه ای به ارزش ۱ میلیون دلار اسپرم هایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Dolly Parton” بیمه ای به ارزش ۳.۸ میلیون دلار سینه هایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Michael Flatley” بیمه ای به ارزش ۴۰ میلیون دلار پاهایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Mariah Carey” بیمه ای به ارزش ۱ میلیون دلار رانهایش را بیمه کرده است.

 

کدام ستاره ها چه قسمتی ا�� بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

کدام ستاره ها چه قسمتی از بدنشان را بیمه کرده اند ؟ !

“Keith Richards” بیمه ای به ارزش ۱٫۶ میلیون دلار دستهایش را بیمه کرده است.

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه