روش بافت موی طبقه ای


ردیف اول را با کش بسته و از داخل همان کش رد می کنیم .
برای ردیف دوم موهای ردیف دوم را با ردیف اول با کش ببندید و موها را بعد بستن از وسط موهای اول رد کنید برای ردیف بعدی نیز همین کار را تکرار کنید .
 

روش بافت موی طبقه ای

طریقه بافت موی طبقه ای

 نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه