این کارها فشار قبر را از زنان برمی دارد

این کارها فشار قبر را از زنان برمی داردآدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

۱ - صبر کردن بر غیرت شوهر

۲ - صبر کردن بر بد خلقى شوهر

۳ - بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.

مؤ من همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد

۱ -تسبیح سى و چهار دانه

۲ - سجاده

۳ - شانه

۴ -مسواک

۵ - انگشتر عقیق (۴۷)

آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند

۱ -جارو کردن مسجد

۲ - مصافحه کردن با مؤ من

۳ - روشن کردن چراغ در مسجد

۴ - مریض شدن

۵ -عیادت مریض

۶ - شرکت در تشییع مسلمان

۷ - غذا دادن به گرسنه

۸ -روزه مستحبى گرفتن

۹ - به دست کردن انگشتر عقیق سرخ

۱۰ - زیاد سجده کردن

۱۱ - صلوات فرستادن

۱۲ - احترام به مهمان مؤمن

تهیه و گردآوری : گروه احادیث پرداد / منبع : مای قرآن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه