مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه فقط عادت عدديه دارد، اگر خونى ببينند كه نشانه هاى حيض داشته باشد، يا يقين كنند كه سه روز طول مى كشد، بايد عبادت را ترك كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادت هايى را كه بجا نياورده اند قضا نمايند.دولى اگر يقين نكنند كه تا سه روز طول مى كشد و نشانه هاى حيض را هم نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد تا سه روز كارهاى استحاضه را بجا آورند و كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و چنانچه پيش از سه روز پاك نشدند، بايد آن را حيض قرار دهند. ولى زنى كه عادت ...

مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى که فقط عادت عددیه دارد، اگر خونى ببینند کهاحکام و مسائل متفرقه حيض نشانه هاى حیض داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول مى کشد، باید عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت هایى را که بجا نیاورده اند قضا نمایند.دولى اگر یقین نکنند که تا سه روز طول مى کشد و نشانه هاى حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهاى استحاضه را بجا آورند و کارهایى را که بر حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند. ولى زنى که عادت وقتیه یا «وقتیه و عددیه» دارد، به محض دیدن خون در ایام عادت، عبادت را ترک مى کند.


زنى که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض، عادت داشته باشد چه در عدد حیض یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سرهم بر خلاف عادت خود خونى ببیند که وقت آن یا شماره روزهاى آن، یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یکى باشد، عادتش برمى گردد به آنچه در این دو ماه دیده است; مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى دیده و پاک مى شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او مى شود.


مقصود از یک ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.


 زنى که معمولا هر ماه یک مرتبه خون مى بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و هر دو خون نشانه هاى حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.


اگر سه روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد، ده روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه هاى حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه هاى حیض داشته، حیض قرار دهد.


اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن، خون نیست; باید براى عبادت هاى خود غسل کند، اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوبار�� خون مى بیند; ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند نباید غسل کند و نمى تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض رفتار نماید.


اگر زن پیش از ده روز پاک شود، و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید قدرى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد، پس اگر پاک بود، غسل کند و عبادت هاى خود را بجا آورد و اگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد، در این صورت به احکامى که قبلا گفته شد عمل کند.


خونهایى که زنان غیر قریشى بعد از 50 سال قمرى مى بینند، استحاضه محسوب مى شود; خواه به شکل و صفات حیض باشد یا نباشد. اما زنان قریشى بعد از اتمام شصت سال یائسه مى شوند.


 زن حائض بنابر احتیاط نمى تواند وارد رواق هایى که قبر مطهر ائمه(علیهم السلام) از آنجا دیده مى شود، بشود ولى وارد شدن زن حائض به رواق هایى که قبر مطهر از آنجا دیده نمى شود و همچنین صحن ها اشکال ندارد.


حضور زنان حائض و جُنب در حسینیه ها به هنگام عزادارى و رفتن به گلزار شهداء و قرائت فاتحه و شرکت در جلسات قرآن اشکالى ندارد; ولى آیات سجده را نخوانند ولى گوش کردن آن اشکالى ندارد.


خانمى که جهت جلوگیرى از حاملگى ، از دستگاه آى یو دى استفاده مى کند اگر در این حالت خونریزى رخ دهد:
اگر خونریزى از رحم بوده و در آن شرایط حیض باشد ، حکم حیض را دارد و اگر ثابت شود که دستگاه یاد شده موجب سقط جنین پس از انعقاد نطفه شده است، در این صورت خون یاد شده حکم نفاس را دارد و در غیر این صورت حکم استحاضه را دارد مگر این که معلوم شود خون به خاطر زخمى است که در رحم بوجود آمده است که در این صورت ، حکم قروح وجروح را دارد ، و غسل و وضو لازم نیست .


استفاده از پلاکهائى، که مزین به لفظ جلاله اللّه و یا اسامى ائمه(علیهم السلام)ویا آیات قرآنى است در ایام عادت ماهیانه در صورتى که با پوست بدن تماسّ نداشته باشد اشکالى ندارد. البتّه همراه داشتن قرآن براى حائض مکروه است.


هر گاه زن جُنب بوده و عادت ماهیانه او فرا برسد، یا در حال عادت ماهیانه محتلم یا جنب شود، یا به مرده اى دست بزند، و بطور کلّى غسلى بر او واجب شود، میتواند غسل جنابت با غسل مس میت را انجام دهد و پس از پاک شدن باید براى حیض غسل کند و همچنین غسلهاى مستحب را نیز مى تواند انجام دهد.


 پس از تمام شدن عادت، لازم نیست لباسهایى را که در طول عادت پوشیده اند، آب بکشند،مگر لباسهایى که نجس شده باشد.


عرق زن حائض پاک است.


کهنه هایى که در ایام عادت مورد استفاده قرار مى گیرد، و پس از شستن غالباً رنگ خون باقى مى ماند، در صورتى که جرم خون در آن نباشد، باقى ماندن رنگ ضررى ندارد;گر چه بهتر است مراعات بهداشت بشود.


آمیزش جنسى در حالت حیض
آمیزش در حال حیض حرام است وباید مرد کفاره دهد.


 بازى کردن با همسر در حال حیض حرام نیست و کفّاره هم ندارد.


اگر مرد در حال نزدیکى بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشد حکم آن در احکام حائض ملاحظه شود.


هرگاه زن بگوید: «حائض هستم» یا «از حیض پاک شده ام» سخن او پذیرفته مى شود; مگر این که مورد سوء ظن باشد.

گردآوری: گروه دین و اندیشه پرداد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه