- براى شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر براى احکام آداب شير دادن‏ به بچهشیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد.
و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر مى‏تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد.
- مستحب است دایه‏اى که براى طفل مى‏گیرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا غیر دوازده امامى یا بد صورت، یا بدخلق، یا زنازاده باشد، و نیز مکروه است دایه‏اى بگیرند که بچه‏اى که دارد از زنا به دنیا آمده باشد.
مسائل متفرقه شیر دادن‏
- مستحب است از زنها جلوگیرى کنند که هر بچه‏اى را شیر ندهند، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانى شیر داده‏ اند و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.
- کسانى که به واسطه شیر خوردن، خویشى پیدا مى‏کنند مستحب است یکدیگر را احترام نمایند، ولى از یکدیگر ارث نمى‏برند و حقهاى خویشى که انسان با خویشان خود دارد براى آنان نیست.
- در صورتى که ممکن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند.
- اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر، بچه کس دیگر را شیر دهد، ولى جایز نیست بچه‏اى را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلًا اگر شوهر او دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد.
- اگر کسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، باید دختر شیرخوارى را مثلًا دو روزه براى خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطى که در مسأله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد.
- اگر مرد پیش از آن که زنى را براى خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده: مثلًا بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمى‏تواند با آن زن ازدواج کند. و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکى نکرده باشد، یا نزدیکى کرده باشد، ولى در وقت نزدیکى کردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکى بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر او را مطابق زنهایى که مثل او هستند بدهد.
- اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمى‏تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتى است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله پیش گفته شد.
- شیر دادنى که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت مى‏شود:
1- خبر دادن عدّه‏اى که انسان از گفته آنان یقین پیدا کند.
2- شهادت دو مرد عادل یا چهار زن که عادل باشند، ولى باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلًا بگویند ما دیده‏ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیرخورده و چیزى هم در بین نخورده، و همچنین سایر شرطها را که در مسأله گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد که شرایط را مى‏دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را شرح دهند.      
- اگر شک کنند بچه به مقدارى که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیرخورده بچه به کسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است که احتیاط کنند.

گردآوری: گروه دین و اندیشه پرداد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه